مقطع كارشناسي ارشد/ رشته مديريت ورزشي / دانشگاه فردوسي دانشكده تربيت ورزشي
عنوان پايان نامه:
تدوين و اولويت بندي راهبردهاي توسعه منابع انساني در سازمان هاي ورزشي عراق بر اساس تحليل سلسله مراتبي AHO
نگارش: علي الحسن/ استاد راهنما: دكتر زهرا سادات ميرزازاده/ استاد مشاور:دكتر محمد كشتي دار /1394

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا