مقطع كارشناسي ارشد/ رشته تاریخ گرایش ایران اسلامی/ دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ
عنوان پايان نامه: تاثیر و بازتاب نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بر عراق
نگارش: علی رضا زیادی/ استاد راهنما: دکتر نورالدین نعمتی/ استاد مشاور: دکتر سیروس فیضی/ شهریور 94

چکیده
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بر تحولات سیاسی عراق بازتاب پیدا کرد و تحولات سیاسی عراق را در سال-های بعد تحت تأثیر قرار داد. از جمله واکنش هایی که می توان به آن اشاره کرد، مواضع نمایندگان پارلمان، دولت، احزاب سیاسی، روزنامه ها و افکار عمومی عراق است که هر یک به گونه ای و با دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نهضت واکنش نشان دادند. اگرچه این واکنش ها در آغاز کمتر جدی بودند، به زمینة تحولات آیندة عراق بدل شدند. از این رو، این بسیار مهم است که چگونه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بر عراق تأثیر گذاشته است. فرضیة پژوهش این است که نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از طریق بی اعتبار کردن نظام سلطنتی و روابط با غرب، به نیروهای مردمی عراق اعتبار و انگیزه داد تا در قالب نیروهای انقلابی علیه نظام سلطنتی و روابط با غرب قیام کنند. در فصل های مختلف پژوهش، این اثرگذاری از طریق بررسی واکنش های دولت، پارلمان، احزاب سیاسی، رسانه ها و افکار عمومی عراق در سال های 53-1951م شناسایی و تحلیل شده است.

واژگان کلیدی: ملی شدن نفت، ایران، دولت عراق، پارلمان عراق، احزاب سیاسی عراق، روزنامه های عراق، روابط عراق و انگلیس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا