مقطع كارشناسي ارشد/ رشته حقوق بين الملل / دانشگاه طهران دانشكده حقوق وعلوم سياسي
عنوان پايان نامه:بررسي حقوقي مسئوليت توليد كنندكان ، فروشندكان و استفاده كنندكان سلاح شيميايي در حلبجه
نگارش: بفراو حمه يوسف/ استاد راهنما:دكتر رضا تجرلو / استاد مشاور: دكتر امير حسين رنجبريان/ 94

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا