مقطع كارشناسي ارشد/ رشته برنامه ريزي ، مديريت و اموزش محيط زيست/ دانشگاه طهران دانشكده محيط زيست
عنوان پايان نامه: ارزيابي اثرات محيط زيستي استخراج و بهره برداري از نفت با ارائه راهكار مديريتي در جهت كاهش اثرات سوء در اقليم كردستان عراق ، مطالعه موردي : ميدان نفتي بيرمكرون
نگارش: كوشش عثمان سليمان / استاد راهنما: دكتر محمد جواد اميري _ دكتر غلام رضا نبي بيد هندي/ استاد مشاور: دكتر دلشاد كنجو / شهريور 93

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا