مقطع كارشناسي ارشد/ رشته مهندسى IT/ دانشگاه علوم و فنون مازندران دانشكده مهندسى كامپيوتر
عنوان پايان نامه: ارائه مدل راهبردی برای استقرار معماری سازمانی بر اساس B2B در بستر Cloud
نگارش: سحر زنگنه/ استاد راهنما: بابک شيرازي/ تابستان 94

چکیده
ERP از جمله پیچیده ترین نرم افزارهاي موجود در ابر می باشد که در قالب نرم افزار به عنوان سرویس یا SaaS پیاده شده است. این نرم افزار یک سرویس میزبانی ارائه شده بر روي اینترنت است. پیاده سازي این سیستم به صورت سنتی علاوه بر مزایایی که دارد داراي معایبی همچون هزینه زیاد و مشکل در ارتقاء نیز هست. با ظهور رایانش ابري و با توجه به قابلیت هاي آن که می تواند بسیاري از هزینه ها و مشکلات موجود در پیاده سازيERP را به صورت قابل توجهی کاهش دهد ERP ابري شکل گرفت. اما همانگونه که پیدایش تکنولوژي هاي (البته رایانش ابري یک تکنولوژي نیست بلکه یک مفهوم است) جدیدا بسیاري از مشکلات را حل می کنند. برای اینکه بتوانیم این تحلیل شکاف را انجام دهیم، نیازمند بررسی ادبیات موضوع در زمینه مبانی نظری و شرایط دستیابی به CloudERP (تکنولوژی روز منابع سازمانی) و همچنین بررسی کارهای انجام شده در قسمت های مختلف این موضوع هستیم.

کلیدواژه: مدیریت منابع سازمان، معماری سازمانی، محاسبات ابری، تجارت الکترونیک

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا