الجمعة, مارس 31, 2023
الرئيسية المكتبة رسائل و اطاريح الجامعيين

رسائل و اطاريح الجامعيين

ارائه مدل راهبردی برای استقرار معماری سازمانی بر اساس B2B در بستر Cloud

مقطع كارشناسي ارشد/ رشته مهندسى IT/ دانشگاه علوم و فنون مازندران دانشكده مهندسى كامپيوتر عنوان پايان نامه: ارائه مدل راهبردی برای استقرار معماری سازمانی بر...

احدث المنشورات