مقطع كارشناسي ارشد/ رشته زيست شناسي (فيزيولوزي جانوري)/ دانشگاه شهيد بهشتي دانشکده علوم زيستي
عنوان پايان نامه: بررسی اثر پيوند الوگرافت سلول هاي سرتولي بر ميزان فعاليت آنزيم هاي
آنتي اكسيدان در مدل جانوري سكته مغزي
نگارش: كرار زوار علي/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا بيكدلي/ استاد مشاور: دکتر عباس اقايي و سارا ميلاني زاده/ شهریور 95
photo_2016-10-05_01-02-41

چکیده

سلول، باعث افزايش پراكسيداسيون ليپيد ها در مغز استرس اكسيداتيو مي باشد كه در نتيجه ي توليد بيش از حد گونه هاي فعال اكسيژن ايجاد مي شود. اين پيش زمينه: از جمله مهمترين فاكتورهايي كه نقش اصلي در آسيب هاي نوروني ناشي از ايسكمي DNA را بر عهده دارند. فاكتور هاي نورون ها و افزايش آپوپتوز در آن ها مي شود. آنزيم هاي آنتي اكسيداني نظير كاتالز، سوپراكسيد نيز مي شود. از محصولت اين واكنش مالون دي آلدهيد مي باشد كه باعث آسيب هر چه بيشتر به مواد علوه بر آسيب مستقيم به پروتئين ها و ROS ميزان پراكسيداسيون ليپيد ها، در بقا و كاهش آسيب ناشي از ايسكمي مغزي در نورون ها موثر باشد. توليد فاكتور هاي متعدد تروفيكي مي تواند با تاثير بر سيستم انتي اكسيداني و آنزيم هاي آن و همچنين تروفيكي مختلفي باعث تغيير در عملكرد اين آنزيم ها مي گردند. استفاده از سلول هاي سرتولي به علت دسموتاز، گلوتاتيون پراكسيداز و گلوتاتيون ردوكتاز خنثي سازي
روش ها: 3 گروه موش رت ويستار شامل گروه شم، كنترل و گروه دريافت كننده ي الوگرافت سلول
*5 10 5 هاي سرتولي مورد مطالعه قرار گرفت.گروه الوگرافت به تعداد
سلول سرتولي را در ناحيه ي MCAO استرياتوم راست خود دريافت نموده و يك هفته بعد تحت جراحي
قرار گرفتند. 24 ساعت بعد
.آنتي اكسيداني و مقدار مالون دي آلدهيد توليد شده اندازه گيري شدند. علوه بر آن پس از پرفيوژ با سالين، مغزها در فريز 80- نگهداري شده و در ادامه فعاليت آنزيم هاي از جراحي، آزمون های رفتاري، بررسي حجم ناحيه آسيب ديده، ادم و سد خوني مغزي بررسي شدند
داد، پراكسيداسيون ليپيد نيز در گروه دريافت كننده ي سلول كاهش يافته است. ديسموتاز و گلوتاتيون ردوكتاز مشاهده شده است. علوه بر آن، اندازه گيری مالون دي آلدهيد نشان كاهش يافته است. اثر آنتي اكسيداني سلول هاي سرتولي به واسطه ي افزايش آنزيم هاي سوپراكسيد همچنين حجم ناحيه ي ايسكمي، ادم و آسيب سد خوني مغزي در نواحي كورتكس و استرياتوم راست نتايج: در اين مطالعه مشخص شد که نواقص رفتاري و نورولوژيكي در گروه الوگرافت بهبود يافته و
سيب هاي ناشي از ايسكمي مغزي را دارند. آهاي آنتي اكسيداني و ميزان پراكسيداسيون اسيد چرب نشان داد، سلول هاي سرتولي توانايي بهبود محافظت مي كند. اندازه گيري معيارهايي چون حجم سكته، ادم، سد خوني مغزي، ميزان فعاليت آنزيم نتيجه گيري: استفاده از سلول هاي سرتولي احتمال با واسطه ي آثار آنتي اكسيداني نورون ها را
، سلول هاي(MDA)، مالون دي آلدهيد)ROS(لغات كليدي: استرس اكسيداتيو، گونه هاي فعال اكسيژن MC0AO سرتولي،

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا