مقطع كارشناسي ارشد/ رشته نانوشيمي/ دانشگاه كاشان پژوهشكده علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
عنوان پايان نامه: تهيه و شناسايي نانوساختارهاي كروميت MCr2O4 (M=Cd(П), Zn(П))به روش همرسوبي و سونوشیمي
نگارش: زهرا موسوي/ استاد راهنما: دكتر مسعود صلواتي نیاسري/ شهريور 93

Title: Preparation and characterization of chromite (MCr2O4) (M=Cd(П), Zn(П)) nanostructures with coprecipition and sonochemical method

چكيده
اين پژوهش بر پايهي تهيه نانوساختارهاي روي كروميت با استفاده از روش همرسوبي و كادمیم كروميت با استفاده از روش همرسوبي و سونوشيمي قرار گرفته است. روی و كادميم كرومیت داراي ساختار اسپينل هستند، ساختارهاي اسپينل اكسيدي به دليل كاربردهاي متنوع، بسيار مورد مطالعه قرار گرفتهاند. اسپينلهايي همانند كروميتها ميتوانند به عنوان يك كاتاليست مناسب در بسياری از فرآيندها همانند اکسيداسيون CO، كاتاليست براي احتراق هيدروكربنها، كاهش بسیاري از مولكولهاي آلي، هيدروژندار كردن و هيدروژنزدايي، تهيهي متانول، فتوكاتاليست، فتوكاتاليست مورد استفاده در از بين بردن آلايندههای آلي موجود در فاضلابها، سطوح ابرآبدوست و به عنوان سنسور گاز و رطوبت، عمل کنند و همچنین در این پژوهش خواص آبدوستی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. روی کرومیت در گذشته بهروشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی از جمله: هیدروترمال، احتراقی، سل- ژل، میکروامولسیون و روشهای مکانیکی تهیه شدهاست ولی کادمیم کرومیت در این پژوهش برای اولین بار با استفاده از دو روش همرسوبی و سونوشیمی تهیه شده است. در تمامی این روشها شرایط خاصی از جمله استفاده از فشار یا دماهای بالا مورد نیاز است. کنترل این روشها بسیار دشوار و هزینهبر است. در این تحقیق تهیه ترکیبات روی و کادمیم کرومیت با روش همرسوبی و سونوشیمی گزارش گردیده است. اثر عوامل مختلف مانند دمای واکنش، عامل قلیایی، حلال، مقدار pH و نوع سورفاکتانت و در روش اولتراسونیک علاوه بر این پارامترها، اثر پارامترهای دیگراز قبیل: زمان و تابش امواج مافوق صوت بر روی مورفولوژی و اندازه ذرات بررسی شد. نانوساختارهای تهیه شده با الگوي پراش اشعه ایکس (XRD)، ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) و اسپكتروسكوپي فتولومينسانس (PL)، طيف تبديل فوريه مادون قرمز (FT-IR)، زاویه تماس) (CA و آنالیز توزیع انرژی پرتو ایکس (EDS) شناسايي شدند.

کلید واژه‌ها: 1- نانوساختارها 2- رویکرومیت 3- کادمیمکرومیت 4- سونوشیمی 5- همرسوبی.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا