مقطع كارشناسي ارشد/ رشته مترجمی زبان عربی/ دانشگاه تهران دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی
عنوان پايان نامه: ترجمه کتاب؛ مجالات التأثر و التأثیر بین الثقافات، المثاقفه بین الشرق و الغرب نوشته علی بن ابراهیم النمله
نگارش: سندس محمدي/ استاد راهنما: دکتر فقهی/ استاد مشاور: دکتر فراتی/ خرداد 95

چکیده
ترجمه یکی از عوامل مؤثر در هر زبان است و زبان به نوبه‌ی خود مهمترین عامل فرهنگ و تمدن یک جامعه به شمار می‌رود. امروزه ترجمه یکی از مهمترین وسایل ارتباط، انتقال و القاء افکار سازنده‌ی ملت‌ها با یکدیگر به شمار می‌رود. پژوهش حاضر، ترجمه‌ی کتاب «مجالات التأثّر و التأثیر بین الثقافات: المثاقفة بین شرقٍ و غربٍ»، نوشته‌ی علی بن ابراهیم النمله است. نگارنده در این کتاب به موضوع تبادل فرهنگی میان فرهنگ‌های شرق و غرب با تأکید بر فرهنگ اسلامی در برخورد با فرهنگ غرب پرداخته است. ایشان در این کتاب پنج عامل اصلی در زمینه‌های تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میان فرهنگ‌ها را گزینش کرده، تلاش دارد میزان تأثیر و تأثّر میان فرهنگ‌های شرق و غرب را بیان کند. از آنجایی که مسئله‌ی تبادل فرهنگی و تأثیر و تأثّر فرهنگ‌ها از یکدیگر یک مسئله‌ی حائز اهمیت می‌باشد، این کتاب برای ترجمه انتخاب شده است و می‌تواند برای خواننده‌ی فارسی‌زبان بسیار مفید باشد زیرا کشور ما از جمله سرزمین‌های مسلمانان به شمار می‌رود و سالانه افراد زیادی جهت تحصیل، کسب و کار، سیاحت و غیره به کشورهای خارجی سفر می‌کنند. این افراد نیازمند آگاهی و اطلاعات درمورد برخود صحیح با این جوامع هستند. خواندن این کتاب می‌تواند به بسیاری از سؤالات کسانی که قصد سفر به این کشورها را دارند، پاسخ دهد.

کلید واژه‌ها: ترجمه، علی بن ابراهیم النمله، تبادل فرهنگی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ غربی.

توضیح: این کتاب ۲۰۰ صفحه دارد و سال ۲۰۱۰ در شهر ریاض عربستان به چاپ رسیده است.
این کتاب یک پژوهش دقیق و جامع به شمار میرود که پنج بخش اصلی دارد که عوامل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میان فرهنگهای شرق و غرب با تأکید بر فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی، نوشته شده است.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا